Политика по качеството и информационната сигурнист на Хорнит ООД

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НА ХОРНИТ ООД


Системата за управление на качеството и информационната сигурност на Хорнит ООД е механизъм за осигуряване на качествено и надеждно обслужване при продажба на самолетни билети и осъществяване на дейност като туроператор и туристически агент.
Политиката за управление на качеството и информационната сигурност на Хорнит ООД е да бъде надежден партньор на своите клиенти като им предоставя услуги, съобразени, както с техните изисквания, така и с изискванията на най-високите световни стандарти за качество на услугите.
Контекстът, в който компанията ни предоставя услуги, е изграден от четвъртвековна традиция за обслужване на клиенти от частния и публичния сектор като IATA лицензиран агент и лицензиран туроператор и туристически агент с богат опит и клиентска база от български и чуждестранни клиенти.
За успешното провеждане на заявената Политика по качество и информационна сигурност, ръководството на Хорнит ООД поставя следните дългосрочни цели:
Постоянно изследване на търсенето на пазара и удовлетвореността на нашите клиенти;
Поддържане на бизнес модел, изграден върху оценка и съобразяване с рисковете за бизнеса и тяхното минимизиране или отстраняване;
Разглеждане на сигурността на информацията като основен компонент на качеството на услугите и осигуряване на поверителност, цялостност и наличност на информацията;
Осигуряване на непрекъснатост на бизнеса и постоянна готовност за предоставяне на услуги с най-високо качество;
Спазване на нормативните изисквания за качество и сигурност на информацията;
Постоянно подобряване на системата за управление и нейните резултати чрез поставяне на високи и реалистични цели и наблюдението за тяхното изпълнение;
Служителите на Хорнит ООД са запознати с тази политика и са ангажирани да я следват с насоченост към клиентите и тяхната висока удовлетвореност.
Тази Политика, като израз на отношението ни към клиентите и предоставяните услуги, е публичен документ, достъпен за клиентите и заинтересованите страни в нашите офиси или на интернет страницата на Хорнит ООД.

Като управител на Хорнит декларирам личната си ангажираност с изпълнението на тази политика.

Януари, 2017 г.

Управител:
/Лъчезар Тодоров/